Účastníci IX. MVK Inovačný proces v e-learningu 22.4.2015

1

Alžbeta Kanáliková, Ing., PhD.

Čo je to MOOC ?

What is a MOOC ?

KRIS, EF, Žilinská univerzita v Žiline

2

Jozef Hvorecký, prof., RNDr., PhD.,

Alena Lipovská

E-learning ako plnohodnotná alternatíva denného vzdelávania

E-learning as an equivalent alternative to regular university courses

Vysoká škola manažmentu / City University of Seattle

3

Ľubomír Turňa, RNDr., CSc.,

František Poboček

Numerické preverenia výsledkov modelu zohľadnenia gradácie, spätnej väzby, opakovania a zabúdania vo vyučovacom procese s poukázaním na nutnosť zaradenia týchto procesov v eLearningu

Numerical verification of model results to take account of gradation, feedback, repetition and forgetting in the learning process with reference to the need for the inclusion of these processes in eLearning

KAI, FHI, Ekonomická univerzita v Bratislave

4

Gaini Dlimbetova,

Aiman Aliyeva

História a pozadie environmentálnej výchovy v Kazachstane

History and background of environmental education in Kazakhstan

L.N. Gumilev Eurasian National University, Astana

5

Mária Szivósová, Ing., PhD.

Mobilné zariadenia a digitálne vzdelávanie

Mobile devices and digital education

KAI, FHI, Ekonomická univerzita v Bratislave

6

Miroslav Kršjak, Ing., PhD.

Automatizované sledovanie práce a testovanie študentov v OS Linux

Automated monitoring of work and testing students in Linux

KAI, FHI, Ekonomická univerzita v Bratislave

7

Eva Mačurová, Ing.

Online kontrola štruktúry, štylistickej úrovne a formálnej úpravy záverečných prác

Online Verification of Diploma Papers‘ Structure, Stylistics and Formal Layou

KAI, FHI, Ekonomická univerzita v Bratislave

8

Eva Rakovská, RNDr, PhD.

Od MS PowerPoint prezentácie k Inteligentnému vyučovaciemu systému

From MS PowerPoint presentation to Intelligent Tutoring System

KAI, FHI, Ekonomická univerzita v Bratislave

9

Stanislav Drga, Ing.

E-learning bez hraníc

E-learning without borders

Sales Manager ,GOPAS SR, a.s.

10

Helena Kajanová, Ing., PhD.

Využívanie wiki v e-learningu

The use of wiki in e-learning

KMaRĽZ FSEV TnUAD v Trenčíne

11

Jaroslav Verlik

M e-learning

M e-learning

Andromedia SK, s.r.o.

12

Ingrid Potisková, Ing., PhD.

 Vzdelávanie pre digitálnu generáciu

Education for the digital generation

 

13

Janette Brixová, Ing.

Zdroje a aktivity elektronických kurzov LMS Moodle ako základný materiál pre vytvorenie elektronickej učebnice

Resources and activities of electronic courses LMS Moodle as a basic material for the creation of electronic textbooks

KAI, FHI, Ekonomická univerzita v Bratislave

14

Anna Ondrejková, Ing.

Príprava a realizácia empirického výskumu v oblasti spoločenských vied

Preparation and implementation of empirical research in the social sciences

KAI, FHI, Ekonomická univerzita v Bratislave

15

Jaroslav Kultan, Dr., Ing., PhD.

Vplyv na zmenu didaktického procesu

The impact of the change in the didactic process

KAI, FHI, Ekonomická univerzita v Bratislave

16

Peter Schmidt, Ing., Mgr., PhD.

MOOC – budúcnosť vzdelávania alebo bublina

MOOC - future education or bubble

KAI, FHI, Ekonomická univerzita v Bratislave

17

Zhibek Tleshova

Ayelita Ischanova

Gulbakhyt Menlibekova

Flip metóda v systéme e-learningu

Flip method in the system of e-learning

Academy of Public Administration under the President of RK

Department of Social Pedagogy Eurasian National University named after L.N.Gumilev

18

Daniel Kušnirik

Ľubomír Turňa, RNDr., CSc.-konz.

Úvod do vývojového prostredia v MS Visual Studio so zameraním na jazyk C/C++

Introduction to the development environment in MS Visual Studio, with respect on language C / C ++

KAI, FHI, Ekonomická univerzita v Bratislave

19

Magdaléna Cárachová, Ing., PhD.

Možnosti využitia IKT vo vzdelávaní

Possibilities of using ICT in education

KAI, FHI, Ekonomická univerzita v Bratislave