Poplatky


Registračný poplatok (vstup na konferenciu, konferenčné materiály vrátane zborníka, občerstvenie)

40 €

Registračný poplatok pre doktorandov na jeden príspevok (vstup na konferenciu, konferenčné materiály vrátane zborníka, občerstvenie)

20 €

Registračný poplatok pre zamestnancov a doktorandov EU BA

0 €


Číslo účtu:7000074503
Vedený v: štátna pokladnica
Kód banky: 8180
Variabilný symbol:103000415
Správa pre prijímateľa: Priezvisko a meno účastníka
IBAN: SK 34 8180 0000 00 70 0007 4503
SWIFT kód: SUBA SK BX
Banka: VÚB, Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava
Názov účtu: Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava

Pokyny pre vystavenie faktúry:
Názov platiteľa za účastníka (presný názov firmy)
Presná adresa
IČO (Identifikačné číslo organizácie)
DIČ (Daňové identifikačné číslo organizácie)
IČ DPH (ak nie je platiteľ DPH treba uviesť)
Uvedené platí aj pri zahraničných účastníkov